Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘Caleidoscoop Apeldoorn’ 1) Algemeen 


‘Caleidoscoop, praktijk voor kindercoaching, rouwverwerking en MatriXcoaching’ (hierna te noemen: ‘Caleidoscoop’) is opgericht door Drs. Inge de Braak (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53952898.


‘Caleidoscoop’ richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten voor doelgroepen die door ‘Caleidoscoop’ worden gecoacht. 2) Toepasselijkheid 


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met ‘Caleidoscoop’ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 3) Observatie en verslag 


Op verzoek van de cliënt of de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd. 


Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door ‘Caleidoscoop’ opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd. 4) Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar


Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. 


In het geval van echtscheiding draagt de ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ‘Caleidoscoop’ kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 5) Vertrouwelijkheid 


‘Caleidoscoop’ is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies. Dit geldt ook voor wat er schriftelijk door ‘Caleidoscoop’ wordt vastgelegd of gearchiveerd (zie privacyverklaring).


Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt (18 jaar of ouder) / de ouders (van kinderen onder de 18 jaar). 6) Regels rond een afspraak voor kinderen 


Er is een officiële wachtruimte meteen bij binnenkomst in het gebouw. Daar kunnen de ouders wachten tot de sessie voorbij is. Als ouders in de tussentijd elders zijn, dienen ze tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. 


Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken. 7) Verhindering 


Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. 


Bij afzegging binnen 24 uur of bij niet afzeggen, wordt de voor u gereserveerde tijd aan u gefactureerd (ook in geval van een beschikking via jeugdzorg).


Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per E-mail of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van ‘Caleidoscoop’ niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk. 8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 


a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen. 


b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd. 


c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar. 9) Tarieven 


De tarieven staan vermeld op de pagina ‘Tarieven en vergoedingen’ van de website van ‘Caleidoscoop’ (www.caleidoscoop.info) of zijn op te vragen bij ‘Caleidoscoop’. 


Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. 

    


10) Betalingsvoorwaarden 


Er wordt per sessie gefactureerd. De (ouders van de) cliënt verplicht(en) zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van ‘Caleidoscoop’. 


‘Caleidoscoop’ heeft een raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Kinderen uit deze gemeenten krijgen de sessies van ‘Caleidoscoop’ vergoed indien er een beschikking is afgegeven. Facturering geschiedt dan rechtstreeks met de desbetreffende gemeente.


Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt ‘Caleidoscoop’ een betalings-herinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van ‘Caleidoscoop’, is ‘Caleidoscoop’ genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening. 


Bij een betalingsachterstand is ‘Caleidoscoop’ gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de (ouders van de) cliënt aan de betalingsverplichting hebben voldaan. 11) Aansprakelijkheid 


Het advies van ‘Caleidoscoop’ is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. ‘Caleidoscoop’ is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door ‘Caleidoscoop’, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Caleidoscoop’. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ‘Caleidoscoop’.


Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt ‘Caleidoscoop’ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.12) Toepasselijk recht en geschillen 


a)  Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 


b)  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben   ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten. 13) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 


a)  Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.caleidoscoop.info


b)  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.14) Meldcode

Caleidoscoop houdt zich aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


 

Caleidoscoop Praktijk voor kindercoaching, rouwverwerking en Matrixcoaching, Apeldoorn, 06-29467432, contact@caleidoscoop.info